Oferta

Specjalizacje naszej kancelarii

Nasza kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej, koncentrując się wokół trzech głównych obszarów:  

  • zamówień publicznych dla zamawiających oraz wykonawców
  • obsługi prawnej inwestycji,
  • obsługi prawnej instytucji kultury.

Usługi doradztwa oraz reprezentacji prawnej świadczymy na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw Małopolskiego, Śląskiego oraz m. st. Warszawy.

Usługi świadczymy podczas dyżurów i spotkań w siedzibach klientów czy narad na terenie budowy. Realizujemy je także stosownie do potrzeb we wszelkich zdalnych formach komunikacji.

Zamówienia publiczne - dla zamawiających

Podstawowym obszarem działania naszej kancelarii jest kompleksowe wsparcie zamawiających w tematyce zamówień publicznych. W tym zakresie zajmujemy się opracowaniem dokumentacji przetargowej od strony wymagań przepisów o zamówieniach publicznych. Sporządzamy projekty specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, umów.

Wspieramy też zamawiających w przeprowadzeniu postępowania, w szczególności poprzez przygotowanie i opiniowanie projektów pism i decyzji, pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania do dokumentacji przetargowej czy odpowiedzi na środki ochrony prawnej.

Uczestniczymy w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznych dokumentów regulujących udzielanie zamówień w jednostkach.

Wspieramy także jednostki zamawiające w procesie kontroli zamówień publicznych, w tym kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Reprezentujemy zamawiających w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zapewniamy także obronę obwinionych w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

potrzebujesz porady? skontaktuj się
alt do obrazka
01.

Zamówienia publiczne - dla wykonawców

Istotnym obszarem naszej praktyki jest kompleksowe wsparcie wykonawców w obszarze zamówień publicznych.

Doradzamy wykonawcom na etapie przygotowania ofert, w tym pomagamy w opracowaniu ofert i dokumentów składanych w postępowaniach, wszelkich wyjaśnień przedstawianych Zamawiającemu. Przygotowujemy także środki ochrony prawnej, w tym odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, zarówno na postanowienia ogłoszenia czy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i na decyzje zamawiających podejmowane w toku postępowania.

Uczestniczyliśmy jako pełnomocnicy w kilkudziesięciu postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, a także w sprawach ze skarg na orzeczenia KIO rozpatrywanych przez Sądy Okręgowe.

Nasze wsparcie nie koncentruje się jedynie na etapie postępowania, które stanowi jedynie środek do celu, jakim jest uzyskanie zamówienia. Pomagamy wykonawcom także na etapie realizacji umów o zamówienia publiczne, w szczególności w sporach z zamawiającymi, przy formułowaniu wniosków o zawarcie aneksów czy innych roszczeń wykonawców, a także pomagając w sporządzeniu umów z podwykonawcami.

Nasi klienci uczestniczą z powodzeniem w rynku zamówień publicznych m.in. w branży budowlanej, usług projektowych, IT czy w branży meblarskiej.

potrzebujesz porady? skontaktuj się
alt do obrazka
02.

Inwestycje budowlane

Od początku naszej drogi zawodowej zajmujemy się wspieraniem klientów w trakcie realizacji inwestycji budowlanych. Obejmujemy pomocą w tym obszarze zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Pomoc prawna w tym zakresie polega na udzielaniu porad i opinii prawnych dotyczących ujawniających się w toku realizacji zagadnień i sporów, w tym formułowaniu wniosków o zmiany umowy czy roszczeń.

Na życzenie klientów udzielamy również wsparcia podczas rad budowy, spotkań negocjacyjnych czy innych czynności na terenie budowy.

Zajmujemy się także sporządzaniem i negocjowaniem umów z podwykonawcami zatrudnianymi przy realizacji zamówienia.

Do inwestycji, przy których pracowaliśmy, zaliczają się m.in.:

  • budowa autostrady A4 na odcinku Wierzchosławice-Krzyż,
  • budowa Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w Krakowie,
  • budowa Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej przy Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie,
  • wykonanie instalacji solarnych (ponad 4300 szt.), instalacji fotowoltaicznych (546 szt.) i pomp ciepła (89 szt.) dla Powiatu Suskiego w ramach Programu Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 2000.

Do inwestycji tych należały inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Szwajcarsko-Polskiego Funduszu Współpracy.

potrzebujesz porady? skontaktuj się
alt do obrazka
03.

Obsługa prawna instytucji kultury

Od 2010 r. zajmujemy się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz instytucji kultury.

Poza zamówieniami publicznymi obejmuje ona zagadnienia prawne i organizacyjne, dotyczące w szczególności prowadzenia działalności w zgodzie z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych.

Pomagamy w opracowaniu wewnętrznych regulacji instytucji i wszelkiego rodzaju umów, w tym umów związanych z prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi dotyczącymi działalności twórczej i artystycznej.

Zapewniamy także obronę obwinionych w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

potrzebujesz porady? skontaktuj się
alt do obrazka
04.

O nas

Kancelaria Jakub Michalski

Zespół kancelarii tworzy radca prawny Jakub Michalski oraz Izabela Michalska, prawnicy wyspecjalizowani w pomocy prawnej w zakresie zamówień publicznych, inwestycji budowlanych i obsłudze prawnej instytucji kultury.

Jakub Michalski

radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny od 2014 r. Zawodowo zajmuje się tematyką zamówień publicznych i inwestycji od 2007 r.
W tym czasie uczestniczył w przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla wielu jednostek zamawiających, wśród nich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury czy Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. Dotyczyły one szerokiego spektrum robót, usług i dostaw.

Świadczy pomoc prawną także dla wykonawców, obejmującą wsparcie w procesie ubiegania się o zamówienie, jak i w czasie realizacji zamówień.

Zajmuje się także bieżącą obsługą prawną instytucji kultury, obejmującą zagadnienia organizacyjne i prawne, zamówień publicznych, umów cywilnoprawnych, prawa autorskiego. W tym zakresie doświadczenie zdobywał pracując dla instytucji takich, jak Instytut Książki w Krakowie, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie czy Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem.

Reprezentuje także strony w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i w procesach cywilnych, przede wszystkim w sporach dotyczących realizacji zamówień publicznych.

 

Izabela Michalska

prawnik

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w obszarze zamówień publicznych od 2009 r.

Zdobywała doświadczenie zawodowe pracując dla takich jednostek zamawiających, jak Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Collegium Mediucum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Instytut Książki w Krakowie, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Krakowski Teatr Variete, Polskie Wydawnictwo Muzyczne czy Teatr „Bagatela” im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

W zakresie zamówień publicznych zajmuje się także wsparciem dla wykonawców, w tym w zakresie pomocy w przygotowaniu ofert i dokumentów wymaganych w postępowaniach, jak i przy sporządzaniu środków ochrony prawnej.

Reprezentuje także strony w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.